Proiecte de dezvoltare 2007-2013

1.ASFALTAREA DRUMURILOR INTERIOARE, REALIZAREA REȚELEI DE ALIEMETARE CU APĂ, A REȚELEI DE CANALIZARE ȘI A STAȚIEI DE EPURARE ȘI TRATARE A APELOR REZIDUALE ÎN SATUL CEHAL (proiect integrat)
Valoarea proiectului : 5.000.000.000 Euro; (estimativ) 1.500.000 Euro; 1.500.000 Euro
Cheltuieli efectuate:   110.000 Ron; 100.000 Ron; 50.000 Ron
Obiective:
- acoperirea necesarului și satistacerea cerințelor de apă ale populației;
- utilizarea eficientă a resurselor de apă;
- asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile;
- asigurarea calității corespunzatoare a apei potabile în toată comuna;
- protecția mediului înconjurator;
- adaptarea la condițiile eurupene.
Asfaltarea drumurilor comunale va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele învecinate și cu satele componente. Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și pentru turiștii care tranzitează comuna.
- accesul populației la infrastructura edilitară;
- scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației;
- îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei;
- scăderea factorului de poluare;
- diminuarea riscurilor provocate de către secetă prin crearea și utilizarea sistemului de irigații;
Rezultatele obținute
- îmbunătățirea calității apei conform ultimelor standarde europene:
- reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale;
- accesul populației la locuri de muncă, servicii medicale, educație, cultură, recreere;
- consolidarea terenurilor afectate de alunecări;
- fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate
Stadiul proiectului: Idee: DA; SPF: DA; SF: DA
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
2.MODERNIZAREA DRUMURILOR INTERIOARE DIN SATELE CEHALUȚ ȘI ORBĂU
Obiective
Asfaltarea drumurilor interioare va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele învecinate și cu satele componente. Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și pentru turiștii care tranzitează comuna.
Rezultatele obținute
- Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale;
- Accesul populației la locuri de muncă, servicii medicale, educație, cultură,recreere;
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecări;
- Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate.
Stadiul proiectului: 
Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
3. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE ÎN COMUNĂ
Obiective
Realizarea aleilor pietonale va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei prin îmbunătățirea legăturilor rutiere. Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și pentru turiștii care tranzitează comuna.
Rezultate obținute
- Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale;
- Accesul populației la locuri de muncă, servicii medicale, educație, cultură, recreere;
- Reducerea accidentelor rutiere;
Stadiul proiectului: Idee
 
4. MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER
Obiective
Modernizarea sistemului rutier pentru dezvoltarea infrastructurii de transport
Rezultate obținute
- Modernizarea rețelei de drumuri locale;
- Accesul populației la locuri de muncă,servicii medicale, educație, cultură, recreere;
- Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate;
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
5.CONSTRUIREA A 8 PODURI ÎN COMUNĂ
Descrierea proiectului
Construirea a 7 poduri peste pârâul Valea Cehalului, din care 4 în satul Cehal și 3 în satul Cehăluț și a unui pod mare pe DC 37, cap baraj, pe pârâul Valea Orbăului.
Obiective
- Dezvoltarea infrastructurii de transport;
Rezultate obținute
- Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale;
- Fluidizarea circulației;
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecări;
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.

 

6.REALIZAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE CEHĂLUȚ ȘI ORBĂU

Obiective

- acoperirea necesarului și satisfacerea cerințelor de apă ale populației;
- utilizarea eficientă a resurselor de apă;
- asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile;
- asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toată comuna;
- protecția mediului înconjurator;
- adaptarea la condițiile europene.

Rezultate obținute

- accesul populației la infrastuctura edilitară;
- scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației;
- îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei;
- scăderea factorului de poluare;
- diminuarea riscurilor provocate de către secetă prin crearea și utilizarea sistemului de irigații;
- îmbunătățirea calității apei conform ultimelor standarde europene

Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.

 

7. REALIZAREA REȚELEI DE CANALIZARE ÎN SATELE CEHĂLUȚ ȘI ORBĂU

Obiective

- îmbunătățirea infrastructurii de mediu;
- racordarea tuturor zonelor din comună la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzatoare;
- crearea capacității pentru tratarea apelor uzate casnice și industriale din întreaga comună, care duce la ridicarea confortului locuitorilor comunei;
- stabilirea și menținerea unui program de politici de evacuare a nămolului/biomasei;
- stabilirea și menținerea unui program de reducere a infiltrației apelor uzate din canalizare.

Rezultate obținute

- accesul populației la infrastuctura edilitară;
- scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației;
- îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei;

- scăderea factorului de poluare;
- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundațiile;
- îmbunătățirea calității apei conform ultimelor standarde europene;

Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.

 

8. REALIZAREA STAȚIEl DE EPURARE ȘI TRATARE A APELOR REZIDUALE ÎN SATELE CEHĂLUȚ ȘI ORĂBU

Obiective

- îmbunătățirea infrastructurii de mediu

- racordarea tuturor zonelor din comună la sistemul de canalizare pentru o tratare corespunzătoare;
-crearea capacității pentru tratarea apelor uzate casnice și industriale din
întreaga comună, care duce la ridicarea confortului locuitorilor comunei;

Rezultate obținute

- accesul populației la infrastructura edilitară;
- scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaței;
- îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei;
- scăderea factorului de poluare:

Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.

 

9. CONSTRUIREA UNUI CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL CEHAL

10. DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL CEHĂLUȚ

Obiective

- îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei;
- revigorarea mediului cultural;
- creșterea consumului de cultură;
- organizarea de spectacole;

Rezultate obținute

Creșterea accesului populației din mediul rural la informație, educație, cultură și coeziune socială;

Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.

 

11. DOTAREA CU MOBILIER A ȘCOLILOR ȘI A GRĂDINIȚELOR

Obiective

- Asigurarea accesului neîngrădit la educație al copiilor comunei

Rezultate obținute

- Asigurarea calității procesului de învățământ;

- Desfășurarea procesului de învățământ conform normelor europene.

Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.

 

12.AMENAJAREA A DOUĂ BAZE SPORTIVE ÎN SATELE CEHAL ȘI CEHĂLUȚ ȘI A DOUĂ TERENURI DE FOTBAL
13. CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT ÎN CADRUL ȘCOLII CU CLASELE I - VIII DIN SATUL CEHĂLUȚ

Obiective

Revigorarea activităților sportive și în special a jocului de fotbal

Rezultate obținute

- desfășurarea activităților sportive ale tinerilor în conditiile optime de comfort și siguranță;
- îmbunătățirea condițiilor de viață a tinerilor comunei,
- creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor,
- îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei

Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
14.LUCRĂRI DE REGULARIZARE A ALBIEI PÂRAIELOR CEHAL ȘI ORBĂU PE O LUNGIME DE 25 KM ȘI APĂRĂRl DE MALURI
Obiective
- realizarea de lucrări de apărare împotriva inundațiilor;
- întărirea malurilor în zonele de risc;
- refacerea florei spontane;
Rezultate obținute
- lucrări de regularizare a albiei pâraielor și apărări de maluri;
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
15.COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ÎN TĂȘNAD, CEHAL, SANTĂU, PIR, CĂUAȘ, SĂCĂȘENI ȘI CRAIDOROLȚ
Valoarea proiectului: 82.000 Euro (estimativ)
Cheltuieli efectuate: 52.000 Ron
Surse de finanțare: bugetul local
Obiective
Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporară și transportul deșeurilor din Tășnad, Cehal, Santău, Pir, Căuaș, Săcășeni și Craidorolț.
Eliminarea materialelor periculoase /toxice din volumul deșeurilor și reducerea poluării din mediul ambiant.
Rezultate obținute
- reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populației;
- îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei;
- reducerea poluării
Stadiul proiectului
Idee: DA; SPF: DA; SF:DA; PT:DA
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
16.ÎNCHIDEREA PLATFORMELOR DE GUNOl
Obiective
- desființarea platformelor de gunoi neamenajate pentru a evita poluarea solului;
- amenajarea unui spațiu de depozitare temporară conform cu standardele UE;
Rezultate obținute
- reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populației;
- îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei;
- reducerea poluării.
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
17.REABILITAREA ȘI DOTAREA CORESPUNZĂTOARE A DISPENSARULUI UMAN
Obiective
- reabilitarea fizică a dispensarului uman;
- achiziționarea de echipamente și materiale necesare unei bune funcționări a dispensarului;
- reabilitarea punctelor de lucru din satele Cehăluț și Orbău
- înființarea unui cabinet stomatologic
- înființarea unui punct farmaceutic
Rezultate obținute
- desfășurarea activității de asigurare a serviciilor medicale la standardele impuse de legislația în domeniu;
- acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanți;
- îndrumarea și coordonarea către spitalele județene a persoanelor aflate în stare critică;
-realizarea controalelor de rutină cu privire la starea de sănătate a populației.
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
18. LUCRĂRI DE CADASTRU IMOBILIAR ȘI ACTUALIZARE PUG
Obiective
- o mai bună valorificare a potențialului natural, economic și uman al comunei;
- stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor construibile și protejate, delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de construire.
Rezultate obținute
Optimizarea relațiilor în teritoriu privind tendința de dezvoltare din punct de vedere:
- turistic;
- a căilor de comunicații și transport;
- a amenajării pentru sortarea, evacuarea, depozitarea și tratarea deșeurilor menajere și industriale.
- a extinderii rețelelor de alimentare cu apă, gaze, energie electrică, etc.
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.

 

19. MONTAREA UNUI POST DE TRANSFORMARE ÎN COMUNĂ ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII PARAMETRILOR ELECTRICI
Obiective
Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor comunei la infrastructura de bază;
Rezultate obținute
Asigurarea energiei electrice în toată comuna;
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
20. LUCRĂRI DE REABILITARE A REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNĂ
Obiective
- îmbunătățirea rețelei de iluminat public și creșterea randamentului energetic la sistemele de iluminat;
- aducerea sistemului la standardele europene, în acord cu CIE 115/1995;
- satisfacerea cerințelor de vizibilitate pentru drumurile publice corespunzator cu norma română S 13433/1999.
- reducerea consumului de energie prin folosirea de corpuri de iluminat economice și ecologice
Rezultate obținute
- mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public;
- economii în ceea ce privește consumul de energie;
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
21. vDOTĂRI PENTRU INTERVENȚII ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ
Obiective
- îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul fiecărei regiuni prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență;
- dezvoltarea capacității autorității locale pentru gestionarea mai eficientă a serviciilor publice descentralizate prin continuarea procesului de modernizare prin achiziționarea unei autospeciale.
Rezultate obținute
- compartimentul de voluntariat pentru situații de urgență mai bine dotat tehnic. cu posibilități de menținere a funcțiilor instituțiilor vitale, a condițiilor de comunicare directă și de intervenție în timp real, în scopul utilizării optime a resurselor aflate la dispoziție în caz de necesitate;
- personal mai bine instruit, cu competență ridicată în utilizarea echipamentelor moderne, a înaltei tehnologii, în scopul eficientizării serviciilor publice oferite cetățenilor;
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
22. LUCRĂRI DE REABILITARE A SEDIULUI PRIMĂRIEI
Valoarea proiectului: 600.000 Euro (estimativ)
Surse de finanțare : Buget local, Buget de stat, Fonduri europene/structurale
Obiective: 
- crearea condițiilor moderne pentru funcționarii publici, a persoanelor contractuale și a cetățenilor care apelează la serviciile oferite de către autoritatea publică locală; 
- de reabilitare a întregii clădiri și de modernizare a încăperilor acestora
Rezultate obținute
- modernizarea sediului Primăriei;
- crearea condițiilor adecvate desfășurării activității funcționarilor publici;
- îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor comunei;
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
23. DOTAREA ADMINISTRAȚIEI LOCALE
Obiective
- dotarea cu echipamente IT și alte componente, echipamente, instrumente pentru asigurarea unei activități eficiente la nivel local.
Rezultate obținute
- eficientizarea activității funcționarilor publici;
- servirea promptă a cetățenilor;
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului:
Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
24. CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SĂ CUPR1NDĂ UN CĂMIN AZIL PENTRU BĂTRÂNII COMUNEI ȘI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER
Obiective
Construirea unui centru pentru bătrânii comunei are drept scop oferirea de soluții pentru persoanele în vârstă și neajutorate. Dotarea acestuia trebuie făcută la standarde europene, ținându-se cont că vor fi cazate persoane care se află în incapacitatea unei deplasări normale și care trebuie să beneficieze de o atenție sporită.
Rezultate obținute
- construirea unui complex social pentru bătrâni;
- dotarea acestuia cu mobilier pentru: camere, bucătarie, sala de primire, cabinet medical;
- acordarea de asistență socială persoanelor în varstă care apelează la serviciile oferite de căminul de bătrâni;
- crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii comunei prin angajarea acestora în noul cămin.
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
25. AMENAJAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACĂ ȘI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI
Obiective
Prin amenajarea și dotarea unui centru de joacă destinat celor mici, se urmărește crerea unui spațiu prietenos, familiar, dorit și iubit, care stimulează imaginația și creativitatea. Un loc în care obiectele de joacă în forme de animale, pictate în culori vii, o lume a frumosului care îi întâmpină, stimulând și educând simțul artistic al copiilor. Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publică locală se așteaptă să atragă atenția celor cu putere economică, pentru a demara proiecte de mai mare amploare în comunitate.
Rezultate obținute
- acces la centru de joacă a tuturor copiilor comunei;
- stimularea implicării părinților în educația copiilor;
- desfășurarea numeroaselor activități artistice, festive (sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor), educative și sportive pentru și împreună cu copiii.
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.

26. AMENAJAREA UNUI COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT ÎN COMUNĂ
Obiective : Valorificarea potențialului turistic din zonă și dezvoltarea turismului
Rezultate obținute:
- creșterea atractivității zonei
- creșterea numărului de turiști care vin în zonă
- crearea de noi locuri de muncă;
- dezvoltarea economică a zonei,
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului:
Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.
 
27. REABILITAREA BISERICILOR DIN COMUNĂ
Obiective: Revigorarea mediului spiritual al comunei
Rezultate obținute: Asigurarea condițiilor de desfășurare a slujbelor religioase
Stadiul proiectului: Idee
Durata proiectului: Realizarea proiectului va depinde de posibilitățile de finanțare.